Author Topic: รับตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามกฎหมาย  (Read 1655 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 54
    • View Profileสำนักงานบัญชีถูกต้องการกฎหมายบริการ การตรวจสอบบัญชีของเรานั้นเน้นความเที่ยงตรง ความถูกต้องเมื่อพูดถึงในเรื่องของบัญชีแล้ว หลายคนคคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับการปิดงบประมาณในแต่ครั้ง ซึ่งเรื่องบัญชีนั้นต้องอาศัยความชำนาญของผู้ที่เรียนและจบจากการประกอบวิชาชีพนี้โดยเฉพาะ  เพื่อไม่ให้งานออกมาผิดพลาด เพราะงานในเรื่องของบัญชีนั้นเป็นงานที่ละเอียดมาก เป็นงานที่ต้องพูโถึงเรื่องของตัวเลขจำนวนมาก หากทำผิดพลาดไป อาจจะทำให้ผู้ว่าจ้างเสียผลประโยชน์ การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับใจความสำคัญดังต่อไปนี้


1. ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างถูกต้อง ต้องมีนโยบายที่ออกแบบเพื่อให้ความเชื่อถืออย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้ว่าจ้างนั่นเอง
2. การทำงานทุกอย่างต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการตอบนับงานหรือคงไว้ซึ่ง ความสัมพันธ์อื่นๆ
3. การปฏบัติงานต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างชัดเจน มีความเที่ยงตรงแม่นยำและถูกต้อง ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีหน้าที่รับผิดชอบกับรายงานที่ได้จัดทำขึ้น
4. บุคคลที่ทำงานในด้านนี้ต้องมีความรู้ความสามารถมีทักษะความรู้ และความยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณเพียงพอ
5. มีข้อสรุปข้อแนะนำและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทันทีข้อมูลน่าสนใจ : http://www.hongthonglaw.com/

« Last Edit: March 30, 2017, 07:24:30 PM by admin »