Maxodermx Forum

General Category => เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ => Topic started by: admin on June 16, 2016, 08:36:54 PM

Title: Media Converterเทคโนโลยีใหม่เลยก็ว่าได้
Post by: admin on June 16, 2016, 08:36:54 PM
Media Converter (http://www.raspberry.co.th/catalog/) อุปกรณที่ใหม่หรือเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยก็ว่าได้ ทั้งเรื่องความเร็วและระยะทางในการปล่อยสัญญาณนั้นสามารถปล่อยได้ไกลเลยทีเดียวไกลขึ้นถึง2กิโลเมตร คุณสมบัติพิเศษช่วยแปลงสัญญาณที่ถูกออกแบบให้ทำการแปลงสัญญาณจากใยแก้วนำแสงเป็นสัญญาณในสายเคเบิ้ลทองแดงทั้งแปลงไปและแปลงกลับ มีการนำเอาเทคโนโลยีการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น  เหมาะกับงานที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว มีการรับส่งข้อมูลตลอดเวลา แต่หากเป็นงานที่ใช้การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่าย-ลูกข่าย หรือการใช้งานระบบฐานข้อมูล จึงอาจเป็นทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป จึงควรคิดให้ดีก่อน ถึงความจำเป็นในการติดตั้ง เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน

(http://www.raspberry.co.th/catalog/image/cache/catalog/RASPBERRY_S/US8P-125G+/Screen%20Shot%202559-01-18%20at%203.27.41%20PM-500x500.png)